Contact
Als Compagnie De Koe vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin,

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Compagnie De Koe vzw
Schildersstraat 9
info@dekoe.be
+32478 43 68 07

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Compagnie De Koe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Compagnie De Koe, indien wij zelf instaan voor de organisatie daarvan, vb. toonmomenten in eigen ruimte, voorstellingen in eigen beheer etc.

• het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verzamelen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, nationaliteit, taal

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. D.w.z. dat u geen nieuwsbrieven van ons ontvangt tenzij u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven, ook indien wij uw gegevens voor andere doeleinden verzameld hebben.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het hosten en bewaren van onze data (cloud)
• het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Compagnie De Koe vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt heeft u ten allen tijde de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. Voor andere activiteiten bewaren wij de gegevens tot max. een jaar na afloop van de activiteit.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Compagnie De Koe vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.