Privacyverklaring

Contact

Als Compagnie De Koe vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft hierover kan u ons contacteren via:
Compagnie De Koe vzw
Schildersstraat 9, 2000 Antwerpen
info@dekoe.be
+32478 43 68 07

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden kunnen wij persoonsgegevens van u vragen of verzamelen:

·      het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en om deze bij u te promoten.
·      om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Compagnie De Koe, indien wij zelf instaan voor de organisatie daarvan, vb. toonmomenten in eigen ruimte, voorstellingen in eigen beheer etc.
·      het bekomen van subsidiëring door de overheid

Hierbij kan het gaan om:

·      Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
·      Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, nationaliteit, taal

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. D.w.z. dat u geen nieuwsbrieven van ons ontvangt tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.

Verstrekking aan derden

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken. Wij gebruiken een derde partij voor:

·      het hosten en bewaren van onze data (cloud)
·      het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met onze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Compagnie De Koe vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt heeft u ten allen tijde de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Compagnie De Koe vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.